Українські реферати та курсові
Здравствуйте, Гость | Авторизация | Регистрация  | Новости
 Головне меню
- Головна сторінка
- Новини
- Методичні вказівки
- Пошук
- Кабінет
- Роботи відвідувачів
- Замовлення
- Питання - відповіді
- Ваші відгуки
- Карта сайту
- Дошка оголошень
- Форум
- Бібліотека
Все про туризм, де зупинитись, нерухомість в Карпатах, відпочинок в Яремче, Ворохті, Татарові та Буковелі, вибір житла та пошук супутників на форумі Яремче.
Kонтекстная реклама
Вимоги до оформлення курсової (магістерської, диплому) роботи

Вимоги до оформлення курсової (магістерської, диплому) роботи
1. Текст реферату, курсової роботи, атестаційної роботи бакалавра має бути написаний, дипломної, магістерської роботи, кандидатської дисертації - набраний на комп'ютері та роздрукований з одного боку стандартних аркушів білого паперу A4 (210x297 mm.), які зшиваються за допомогою спеціальних папок або палітурки. При наборі на комп'ютері використовується шрифт Times New Roman Cur текстового редактора Word розміру 14 пунктів (1,8 мм). Друк має бути чітким, чорного кольору.

2. Відстань між рядками тексту дорівнює 1,5 на комп'ютері, тобто 6-7 мм. Ліве поле сторінки становить 20-30 мм (залежно від способу зшивання роботи), нижнє і верхнє - 20 мм, праве - 10-15 мм. За цих умов кожна сторінка матиме 1 600 - 1 700 знаків. 28-30 рядків по 60-65 знаків у рядку, рахуючи розділові знаки та пропуски між словами (недруковані знаки). Абзацний відступ має бути однаковим в усій роботі - 1,2-1,25 пунктів на комп'ютері, що приблизно дорівнює 5 знакам. Один авторський аркуш налічує 40 000 знаків, тобто 24 такі сторінки.

3. Для зручності сприйняття на сторінці має бути 3-4 абзаци

4. Текст роботи виконується державною мовою (крім робіт з російської, англійської, німецької, польської мов, що можуть писатися цими мовами).

5. Роботу слід уважно вичитати. Усі виправлення робити тим же кольором, яким написано (надруковано) роботу: неправильне акуратно закреслити, правильне надписати зверху, над рядком. Допускається заклеювання фрагмента тексту смужкою паперу, на якій написано (надруковано) правильний варіант, зафарбовування коректором з подальшим написанням зверху. Слід пам'ятати, що на одній сторінці не повинно бути більше п'яти виправлень; текст має легко читатися, особливо це стосується рукопису.

6. Не допускаються текстові вставки, доповнення на полях, звороті аркуша, окремих аркушах. Підрядкові (підтекстові) виноски слід робити на тій сторінці, якої вони стосуються. Щільність рядків тексту в посиланнях може бути більшою, ніж в основному тексті (1 інтервал).

7. Сторінки рахуються з титульної, але на цій сторінці номер не вказується. Починаючи з другої сторінки цифра (2, 3, 4 ...) проставляється або у правому верхньому куті аркуша, або посередині верхнього поля без крапки і будь-яких інших графічних позначок. Наскрізна нумерація зберігається до останньої сторінки роботи.

8. Кожна вагома структурна частина роботи - зміст, список (перелік) умовних позначень (скорочень), вступ, розділи (глави), висновки, список літератури, додатки - розпочинається з нової сторінки.

9. Заголовки частин ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкуються великими літерами симетрично до тексту. Підкреслення, оформлення іншими кольорами, а також перенос не допускаються. Номер розділу вказують після слова „РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять. Потім з нового рядка друкують назву розділу:

РОЗДІЛ 2
ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ОДИНИЦЬ
Існує інший спосіб оформлення: з абзацу пишуть слово „Розділ" та його номер, ставлять крапку, а далі у тому ж рядку вказують назву розділу, наприклад:
Розділ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ОДИНИЦЬ
Розділ 2. Функціонування складних одиниць
РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ ОДИНИЦЬ
Підрозділи розпочинаються з абзацного відступу, нумеруються подвійними індексами (наприклад, 2.З.). Заголовки підрозділів друкуються у тому ж рядку після індексу маленькими літерами (крім першої великої). їх можна виділити жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою: 2.1. Українські словотворчі одиниці. Стилістичний аспект Складний заголовок бажано розбити на рядки так, щоб крапка потрапила в середину рядка, а не закінчувала його.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу (2.1.3. - третій пункт першого підрозділу другого розділу). Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. Такий заголовок можна підкреслити або виділити курсивом, а в кінці його - поставити крапку, наприклад:
2.1.3. Складені словотворчі одиниці. Коли в основному тексті...
Підпункти нумерують в межах кожного пункту за такими ж правилами.

10. Відстань між назвою розділу і наступним текстом, а також між назвами розділу і підрозділу (параграфа, пункту) дорівнює З-4 інтервалам, тобто є більшою, ніж у тексті. Всередині заголовка текстовий інтервал зберігається.

11. Фрази, які розпочинаються з нового рядка (з абзацу), друкують після абзацного відступу, що дорівнює п'яти друкарським інтервалам, на комп'ютері - перший рядок - відступ 1,0-1,25.

12. Текст іноземною мовою може бути цілком надрукований або вписаний від руки.

13. Формули, умовні знаки мають бути вписані в текст чорним кольором, чітко, розбірливо. Розміри знаків для формул рекомендовано такі: великі літери та цифри - 7-8 мм., малі літери - 4 мм, показники та індекси - не менше 2 мм

14. Таблиці, креслення, малюнки, графіки, фотографії як в основному тексті, так і в додатках слід виконувати на стандартних аркушах або наклеювати на них. Підписи та пояснення розміщувати безпосередньо під малюнком, фотографією тощо.

15. Ілюстрації, таблиці бажано подавати з роботі одразу ж після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Сторінки, на яких вони розміщені, включаються до загальної нумерації сторінок. Якщо таблиця, малюнок, креслення за розміром перевищують формат А4, їх виконують на більших аркушах, але рахують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

16 Формули, таблиці, ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти тощо) нумеруються послідовно у межах розділу:
- формули, рівняння нумеруються в дужках без слова „формула", „рівняння", наприклад: (5.3) - третя формула п'ятого розділу. Нумерувати рекомендовано формули та рівняння, на які є посилання в тексті. Посилання виконуються таким чином: у формулі (5.3)...; із рівняння (3.1) випливає ..,; [див формулу (5.3)]. Номер формули наводиться біля правого поля сторінки навпроти останнього рядка формули; рівняння і формули варто для наочності виділяти з тексту вільними рядками (вище і нижче формули залишати один вільний рядок). Якщо рівняння за розміром перевищує один рядок, його переносять на інший після знаків /-1 + 1-1x1:1, номер вказується на рівні останнього рядка; таблиці та ілюстрації нумерують послідовно у межах розділу. Номер має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці), між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" - друга таблиця першого розділу; "Рис. 1.2" - другий рисунок першого розділу (ілюстрації позначають словом „Рисунок"). При цьому номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, а напис „Таблиця" із зазначенням номера та її назву - над таблицею: слово „Таблиця" та номер - у правому верхньому куті над відповідним заголовком. При переносі частини таблиці на іншу сторінку вказують: „Продовження таблиці 1.2". Заголовок таблиці розміщують посередині аркуша, пишуть з великої літери без крапок на кінці. Якщо в роботі одна ілюстрація або одна таблиця, їх нумерують за загальними правилами.

Дата публикации: 27.06.2006
Страница прочитана: 18397 раз

Вернуться назад


Комментарии (0)
Вы не авторизованы! Комментарии могут оставлять только зарегистрированные и авторизованные пользователи!

 Реклама

Реферати та курсові
 Наші координати
E-mail: admin[@]studentu.org.ua
Тел. +38-067-874-35-92
Icq 2-353-695
 Питання-відповіді
Можна заказать работу смс-кой
Что нужно указывать в примитках в форме замовлення
Какой курс пересчета у.е.
Возможен ли такой вариант? У меня есть готовый диплом, но мой руководитель сделала очень много замечаний по этому диплому. Возможно ли, что кто-то из Ваших сотрудников возьмется за исправление ошибок и недочетов?
Можно ли вам перепродать работу которая не понадобилась, но была куплена в агенстве
 Friend
Индуктивные датчики telemecanique osiprox в Украина sensor.dp.ua.